ფაილის ატვირთვა
2. ვქმნით up.php რომელიც მოხდენს ფაილის ატვირთვას: ა) $path ფაილი არის upload/ , ანუ საქაღალდე სადაც მოხდება ატვირთული ფაილიების შენახვა. ბ) $HTTP_POST_FILES['ufile']['name'] =ფაილის სახელი გ) $HTTP_POST_FILES['ufile']['size'] = ფაილის ზომა დ) $HTTP_POST_FILES['ufile']['type'] =ფაილის ტიპი $path= "upload/”.$HTTP_POST_FILES['ufile']['name']; if($ufile !=none) { if(copy($HTTP_POST_FILES['ufile']['tmp_name'], $path)) { echo "წარმატებით აიტვირთა ”; echo "ფაილის სახელი :”.$HTTP_POST_FILES['ufile']['name'].” ”; echo "ფაილის ზომა:”.$HTTP_POST_FILES['ufile']['size'].” ”; echo "ფაილის ტიპი :”.$HTTP_POST_FILES['ufile']['type'].” ”; echo "”; } else { echo "შეცდომა”; } } ?> Free site builder - uCoz